Aanmelden

Inlog informatie
Persoonlijke informatie

Locatie

Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN LOVERFAIR.NL

Toelichting; Hoewel lovefair.nl een volledig gratis website is, hanteert loverfair.nl de gebruikersvoorwaarden zoals opgesteld door de SER in afstemmening met de datingbranche. Waar wordt verwezen naar betaalde diensten, heeft te gelden dat die gratis beschikbaar worden gesteld op de website.


DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening van Datingsite, zijnde de website zoals toegankelijk via de url www.loverfair.nl, bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Datingsite vastgestelde indicatoren bij elkaar passen. Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
 3. Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de Thuiswinkelvoorwaarden.
 5. Op loverfair.nl worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
  •     Minimale leeftijd voor deelname op Datingsite is 18 jaar;
  •     Aanvullende eisen kunnen steeds worden gesteld en weergegeven via deze voorwaarden.
 6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Datingsite informeert Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 9. Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 - BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

 1. Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN

 1. Het is Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  •     - bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Datingsite;
  •     - onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  •     - teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is Consument bovendien niet toegestaan om:
  •     - onwaarheden in het profiel te vermelden;
  •     - betaald erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  •     - meerdere profielen per persoon in te vullen;
  •     - commerciële informatie te verspreiden;
  •     - schade of hinder aan andere Deelnemers of Datingsite toe te brengen;
  •     - racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  •     - informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  •     - inloggegevens aan derden te geven; deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Datingsite het Lidmaatschap van Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Datingsite stelt Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Tevens is Datingsite gerechtigd alle schade die voor Datingsite optreedt als gevolg daarvan te verhalen op Consument.
 4. Consument accepteert dat Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 1. Als Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Op het gebruik van Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van Consument worden verwerkt. Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Datingsite.
 2. Consument is tegenover Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan Consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING CONSUMENT

 1. Een (betaald) Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Thuiswinkelvoorwaarden. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. Datingsite wijst Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
 2. Het (betaalde) Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via e-mail, de Website en per brief, onder vermelding van NAW of het Lidmaatschapsnummer of de gebruikersnaam. Consument ontvangt op het bij Datingsite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Datingsite op verzoek van Consument te allen tijde het profiel van Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van Consument.
 5. Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Als Consument hiervan gebruik maakt, maar Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Datingsite, dan is Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van maximaal 1 maand. Datingsite vraagt Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als Consument toch herroept.

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

 1. In afwijking op artikel 14 van de Thuiswinkelvoorwaarden zal Datingsite binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

 1. Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door Consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Deze gebruikersvoorwaarden Datingsites kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Consumentenbond.
 3. PRIVACY & DISCLAIMER bepalingen van Datingsite prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met deze gebruikersvoorwaarden.
LoveFair
content
content
content
content
Het gebruik van LoveFair is 100% gratis!
Voor deze functie dien je ingelogd te zijn!

Meld je nu aan en maak gratis gebruik van LoveFair.